​תודה,
פניתך התקבלה
אני מאשר שמירה ושימוש במידע שלי בהתאם למדיניות הפרטיות. ככל שפרטיי נמצאים במאגר "אל תתקשר אליי", אני מסכים שהחברה תיצור עמי קשר באמצעות שיחה. ידוע לי כי לא חלה חובה חוקית למסירת המידע אך לא אוכל לקבלת את השירות המבוקש ללא מסירתו.
אני מאשר לחברה לשלוח לי עדכונים ודיוורים שיווקיים בכל דרך שהיא, לרבות: SMS, דואר אלקטרוני, הודעת Whatapp ובכל דרך דיגיטלית ו/או אחרת.
הדרך הנכונה להשקעות נדל"ן בארה"ב, אנגליה וספרד
SDB - הדלת שלך להשקעות נדל"ן באנגליה
הצטרפו לאלפי לקוחות שהכניסו אל תיק הנכסים שלהם

הפרסום באתר זה הינו הצגה כללית של פעילות SDB ושירותיה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 (“חוק ניירות ערך”). אין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי כהגדרתם בחוק ניירות ערך, או הבטחה וערובה לרווחים, הבטחת תשואה כלשהי ו/או התחייבות של SDB לכך שבקשת משקיע להשקיע תתקבל. משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני (“הליך המשא ומתן”) אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה ועל פי שיקול דעתה. ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד-1994 (“חוק השקעות משותפות בנאמנות”). כל השקעה בתיווך או סיוע SDB אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף פומבי. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, והכל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. SDB והפועלים מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק האמור. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה, ועל הפונים לבצע השקעה מומלץ להיוועץ עם יועצים מקצועיים ולערוך בדיקות עצמאיות אודות ההשקעה ותנאיה, וכן בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות ומיסוייות הכרוכות בביצוע ההשקעה. SDB ו/או מי מבעלי מניותיה או מנהליה לא יהיו אחראים או ערבים בכל מקרה שאיזה מהסיכונים הגלומים בעסקה יתממש והחזר השקעתו של המשקיע ייפגע. כל משקיע יישא באחריות הבלעדית וצריך להיות מסוגל להעריך את טיב ההשקעה ולהיות בעל היכולת הכלכלית לשאת גם בתוצאות שליליות הנובעות מהשקעתו.
HOVER ACTIVE
אני מאשר/ת קבלת עדכונים ומידע פרסומי לכתובת דואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון אותם הזנתי בפרטים הנ"ל. מובהר בזאת כי הינך רשאי/ת לחזור בך מהסכמתך לעיל בכל עת באמצעות לחיצה על קישור הסר בשולי ההודעה השיווקית או על ידי יצירת קשר בדוא"ל (office@sdb.co.il)
השקעות נדל”ן שנבדקו ונותחו בקפידה על ידי המומחים של SDB
השאירו פרטים
*החל מ: $50,000